Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:44' 24-07-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng
ngày nhà giáo Việt Nam
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2/ Xác định tính đúng (Đ), sai (S) của các khẳng định sau:
1) Cho hàm số y = f(x) = 4x + 5 thì f (-1) = 1
2) Cho y = f(x) là hàm số đồng biến trên R thì f (3) < f (4)
3) Cho y = f(x) là hàm số nghịch biến trên R thì f (-3) > f (- 4)
Đ
Đ
S
Câu1/ Hàm số là gì?Cho ví dụ về hàm số được cho bởi công thức?
Câu1/Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
Bài toán: Một ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét ? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km.
BẾN XE
8 km
Trung tâm
HÀ NỘI
HUẾ
50 t
8
50t + 8 (km)
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = …….
50 (km)
50t (km)

TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña s khi cho t lÇn l­ît c¸c gi¸ trÞ: 1h, 2h, 3h, 4h...
?2
58
108
158
208
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
S =50 t + 8
y
x
a
b
(a? 0)
D?nh nghia : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + b
Trong đó:a, b là các số đã cho a 0
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
D?nh nghia : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + b
Trong đó:a, b là các số đã cho a 0
Trongcác hàm số sau,hàmsố nào là
hàm số bậc nhất ?Vì sao ?
Bài tập:
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với giá trị nào của x ?

- Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị x? R
(m ? 0)
a) y = 1-5x
b/ y = 0,5x
f/ y = 4x+1-(2x-2)
e/ y = 2x2+3
(a = m ; b = 2)
d/ y = mx+2
c/ y = + 4
( a =-5 ; b =1)
( a = 0,5 ; b =0)
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
2.Tính chất
Lời giải:
Cho các hàm số bậc nhất sau:
y= f(x) = 3x + 1
y= g(x) = -3x + 1
Hãy xét tính đồng biến, nghịch biến của chúng trên R ?

Chú ý: Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
- Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị x? R
*Hàm số y = f(x) = 3x +1 xác định trên R
Lấy hai giá trị x1 và x2 thuộc R sao cho: x1 < x2
Xét hiệu f(x1) - f(x2) = (3x1 +1) - (3x2 + 1) = 3(x1-x2) < 0
(vì x1 < x2? 3(x1 - x2 ) <0 )? f(x1) < f(x2)
Vậy y = f(x) = 3x +1 là hàm số đồng biến trên R.
*Hàm số y = f(x) = -3x +1 xác định trên R
Lấy hai giá trị x1 và x2 thuộc R sao cho : x1 < x2 hay x2-x1>0
Xét hiệu f(x2) - f(x1) = (-3x2 + 1) - (-3x1 + 1)
= - 3( x2-x1) < 0
? f(x1) >f(x2)
Vậy y = f(x) = -3x +1 là hàm số nghịch biến trên R.

Tiết 21:HM S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
D?nh nghia : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + b
Trong đó:a, b là các số cho trước a 0
2.Tính chất
Cho các hàm số bậc nhất sau:
y = f(x) = 3x + 1
y = g(x) = -3x + 1
Hãy xét tính đồng biến, nghịch biến của chúng trên R ?

3
-3
nghịch biến
đồng biến
Hãy điền hoàn chỉnh bảng sau:
Chú ý: Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
- Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị x? R
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
D?nh nghia : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + b
Trong đó:a, b là các số cho trước a 0
2.Tính chất
Tổng quát. Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị x thuộc R và có tính chất sau:
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0

Xác định tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số bậc nhất sau đây:
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
Chú ý: Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
D?nh nghia : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + b
Trong đó:a, b là các số cho trước a 0
2.Tính chất
Tổng quát. Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị x thuộc R và có tính chất sau:
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0

Xác định tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số bậc nhất sau đây:
Bt
Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:
a) Hàm số đồng biến
b) Hàm số nghịch biến
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
Chú ý: Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Tiết 21:HM S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
D?nh nghia : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + b
Trong đó:a, b là các số đã cho a 0
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax

2.Tính chất
Tổng quát. Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị x thuộc R và có tính chất sau:
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0

Làm thế nào để nhận biết một hàm số là hàm số bậc nhất ?
Làm thế nào để kiểm tra tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số bậc nhất y = ax + b ?


Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b (a, b là các số cho trước và a ? 0)
Hàm số bậc nhất y = ax + b
Đồng biến khi a > 0
- Nghịch biến khi a < 0
1
2
3
7
5
6
8
4
10
10
20
30
40
50
60
70
80
20
30
40
50
60
70
80
Trò chơi ô chữ
Đồ thị hàm số y=a x+b(a 0)
Hàm số y = mx + 5 ( m là tham số) là hàm số bậc nhất khi:
D m = 0
Đáp án
Đáp án Đúng: C
Hết giờ
Hàm số y = f(x) = (m - 2)x + 1 (m là tham số) không là hàm
số bậc nhất khi
D m = 2
Đáp án
Đáp án Đúng: D
Hết giờ
D m = 4
Đáp án
A m > 4
B m < 4
C m = 1
Hàm số bậc nhất y = (m - 4)x - m + 1 (m là tham số) nghịch
biến trên R khi :
Đáp án Đúng: B
Hết giờ
D KÕt qu¶ kh¸c
Đáp án
A f(a) > f(b)
B f(a) = f(b)
C f(a) < f(b)
Cho y = f(x) = -7x + 5 và hai số a, b mà a < b thì so sánh f (a)
và f (b) được kết quả
Đáp án Đúng: A
Hết giờ
D m < 6
Đáp án
A m = 6
B m = 0
C m > 6
Hàm số bậc nhất y = (6 - m)x - 2 (m là tham số) đồng biến
trên R khi:
Đáp án Đúng: D
Hết giờ
chúc mừng bạn đã mang về cho đội mình 10 điểm may mắn
Chúc mừng bạn đã mang về cho đội mình 10 điểm may mắn
Chúc mừng! Bạn đã mang về cho đội 10 điểm!
Bài tập về nhà
Học định nghĩa, tính chất của hàm bậc nhất
Làm bài tập: 8; 9 ; 10; 11; 12; 13; 14/ SGK trang 48
- Làm bài tập : 11, 12, 13 / SBT trang 57(HS khá giỏi)
Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh
 
Gửi ý kiến